Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov.

Vážený návštevník nášho webu – záujemca o naše tovary a služby,bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie bezpečným spôsobom je pre nás prvoradé. Dovoľte nám Vás oboznámiť ako vaše údaje spracúvame:

Správca osobných údajov

Anna Bačková, so sídlom Mošovského 9, 81103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 11632631, DIČ: 1024690183, neplatca DPH – správca vašich osobných údajov dbá o ochranu osobných údajov, ktoré nám ako dotknutá osoba odovzdáte. Údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
Anna Bačková, Mošovského 9, 81103 Bratislava
Email: info@darcekyprestastie.sk
Tel: 0944 945 512

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s dotknutou osobou. Zhromažďujeme len také údaje, ktoré sú nevyhnuté na realizáciu cieľa, pre potreby ktorého ste nám údaje poskytli

Spracovanie osobných údajov sa prevádza najmä za účelom:

– identifikačné údaje zákazníkov e – shopu, potrebných na plnenie zmluvy a ich kontaktovanie meno a priezvisko – nevyhnutné na neskoršie vystavenie predajného dokladu a adresovanie zásielky;

– fakturačnú adresu (názov firmy, IČ, IČ DPH, DIČ, ulica, číslo domu/alebo bytu, PSČ a mesto) nevyhnutnú na eventuálne vystavenie faktúry

– dodaciu adresu (názov firmy, ulica, číslo domu/alebo bytu, PSČ a mesto) nevyhnutnú na adresovanie zásielky

– e-mail – potrebný na prihlasovanie sa a komunikáciu

– telefónne číslo – potrebné v prípade zasielania balíka kuriérom alebo pre prípad nevyhnutného kontaktu ohľadne objednávky.

– marketingové účely (zacielenie on-line reklamy na internete, hodnotenie e – shopu zákazníkmi).

Uvedené údaje sú povinné, pretože pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť, taktiež doručiť potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito pod

Pri doručovaní tovaru vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Súhlas a odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

Dotknutá osoba dáva správcovi osobných údajov svoj súhlas, aby spracúval jej osobné údaje a využívali sa výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Súhlas prejaví pri objednávke, alebo registrácii prostredníctvom e – shopu.

Taktiež má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a to písomne poštou alebo emailom . /uvedené na stránke www.darcekyprestastie.sk/ Po obdržaní žiadosti o odvolaní súhlasu správca osobné údaje vymaže a následne bude o tom dotknutú osobu písomne informovať.

Uchovávanie osobných údajov.

Osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú osobné údaje všeobecne spracovávané do odvolania takého súhlasu.

Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba nasledovné práva:
– právo na prístup ku svojim osobným údajom
– právo na opravu osobných údajov právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
– právo podať námietku proti spracovávaniu
– právo na prenesiteľnosť údajov
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov.

Aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu a zneužitiu osobných údajov, zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe v našej databáze uloženej na PC poverenej osoby. Zabezpečili sme používanie takých bezpečnostných opatrení, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Potvrdením a odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba udeľuje súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov a potvrdzuje súhlas, že ich v celom rozsahu príjma a akceptuje.

Správca je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň oboznámi so zmenou dotknutú osobu prostredníctvom emailovej schránky.

Návštevníci

010241
Who's Online : 2